ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij ondertekening van de bevestiging tekent u ook voor onderstaande voorwaarden. Zowel bij deze voorwaarden als bij de bevestiging geldt dat contractant 1 de opdrachtgever is. Heeft u nog vragen? Neem even contact met ons op.

Bevestiging

 • Contractant 1 dient binnen 5 dagen na contractdatum één getekend exemplaar te retourneren
  Het niet retourneren van de bevestiging ontslaat contractant 1 niet van de verplichting de afgesproken dienst af te nemen, daar Liever Live pas een contract/ bevestiging stuurt na duidelijke mondelinge afspraak of e-mail bevestiging
 • Al onze incasso zaken worden behandeld door DAS te Amsterdam. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van contractant 1

Factuur

 • De factuur dient binnen 30 dagen na de contractdatum per bank te worden voldaan. Wanneer de geboekte datum minder dan 30 dagen in de toekomst ligt, dient de factuur 7 dagen voor de feestdatum betaald te worden. Wanneer de geboekte datum meer dan 6 maanden in de toekomst ligt, dan moet de factuur binnen 60 dagen na de contractdatum per bank worden voldaan enzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/bevestiging
 • Betalingen gaan per bank tenzij schriftelijk anders is vermeld op het contract/bevestiging
 • De bedragen op de website zijn exclusief 6% btw. De btw is voor rekening van contractant 1

Locatie

 • Contractant 1 zal ervoor zorg dragen dat de artiesten binnen een straal van 25 meter van de betreffende locatie kunnen laden & lossen en binnen 100 meter van de locatie kunnen parkeren
 • Contractant 1 zorgt voor de juiste vergunning en/of ontheffing die nodig is om de afgesproken locatie te bereiken
 • Eventuele parkeerkosten zijn voor contractant 1
 • Obstakels die de toegang tot de locatie en/of de plaats van het optreden verhinderen of bemoeilijken (trap of lift), dient contractant 1 schriftelijk te melden bij Liever Live voordat het contract/bevestiging is getekend, zodat Liever Live kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Liever Live niet op de hoogte is gesteld door contractant 1 voordat het contract/bevestiging is getekend en de locatie ongeschikt of onbereikbaar blijkt, mag Liever Live het optreden annuleren. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan

Feestruime

 • Alle prijzen op de website van Liever Live zijn gebaseerd op verzorging van muziek/entertainment in 1 ruimte. Bij gebruik van meerdere ruimtes dient contractant 1 dit schriftelijk te melden bij Liever Live voordat het contract/bevestiging is getekend, zodat Liever Live kan beslissen of de opdracht haalbaar is. Indien Liever Live niet op de hoogte is gesteld door contractant 1 voordat het contract/bevestiging is getekend, mag Liever Live het optreden ofwel in 1 ruimte verzorgen, extra kosten in rekening brengen voor extra geluid/techniek of annuleren indien het verzorgen van muziek in de verschillende ruimtes niet haalbaar blijkt. Liever Live is ten alle tijden de partij die beslist wat haalbaar is. De betalingsverplichting voor contract 1 blijft bestaan. Let op, feestruimtes die grenzen aan een tuin of buitenverblijf gelden ook als een aparte ruimte
 • De feestruimte moet beschikken over minimaal 1 vrije groep stroom (230V/16A). Deze moet veilig zijn en zich binnen 10 meter van de staanplaats/podium van de artiesten van Liever Live bevinden

Artiesten & Muzikale Wensenlijst

 • De artiesten en ondersteunend personeel hebben recht op een redelijk aantal consumpties gedurende de tijd van aanwezigheid en indien afgesproken recht op een maaltijd op rekening van contractant 1
 • Wanneer contractant 1 verzoekjes of wensen heeft m.b.t. de muziek, dan dient de muzikale wensenlijst minimaal 3 weken voor de feestdatum volledig te zijn ingevuld. Echter, de muzikale wensenlijst wordt gebruikt als rode draad tijdens de feestavond en kan nooit bindend zijn

Licht & Geluidsinstallatie

 • De artiesten gebruiken altijd eigen apparatuurvo
 • Verlichting die verzorgd wordt door Liever Live dient voor het verlichten van de artiesten en het podium. Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor zaalverlichting of andere verlichting
 • Geluid wordt geplaatst bij de artiesten en waar mogelijk in de feestruimte. Dit gebeurt naar eigen inzicht van de artiesten

Opbouw

 • Contractant 1 zal er voor zorg dragen dat de locatie minimaal 2 uur voor aanvang van het optreden toegankelijk is voor het opbouwen

Afbouw

 • Direct na afloop van de show dienen de artiesten en/of ondersteunend personeel in de gelegenheid te worden gesteld ongehinderd af te bouwen

Annulering of verplaatsing

 • Bij ontbinding van het contract door contractant 1 blijft de betalingsverplichting bestaan
 • Contractant 1 is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een annuleringsverzekering
 • Bij annulering van Liever Live of een artiest wordt er in overleg met contractant 1 gezocht naar passende vervanging of wordt de datum verplaatst. Zijn deze opties niet mogelijk, dan wordt het betaalde factuurbedrag teruggestort
 • Verplaatsing van een optreden of show kan alleen met schriftelijke goedkeuring van Liever Live

Beeld/geluidsmateriaal

 • De artiesten en Liever Live zijn vrij om tijdens het optreden beeld- en geluidsopnames te maken en deze te gebruiken op social media of elders online te plaatsen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
 • Wanneer er sprake is van het afdragen van intellectueel eigendomsrecht aan, onder meer BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen deze voor rekening van contractant 1

Aansprakelijkheid

 • De artiesten evenals Liever Live kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade tijdens het optreden door derden
 • Bij schade aan apparatuur door een onveilige stroomvoorziening of stroomstoring, mag de artiest besluiten het optreden af te breken. Contractant 1 is verantwoordelijk voor ontstane kosten aan apparatuur. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag
 • Liever Live is nooit aansprakelijk voor gevolgschade
 • In het geval dat er een podium aanwezig is moet dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt zijn, opdat de weersomstandigheden (bij buitenoptredens) redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan Liever Live en diens eigendommen. Indien dit niet toereikend is, is Liever Live gerechtigd om het optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages
 • Contractant 1 is verantwoordelijk voor de handhaving van de orde tijdens opbouw, optreden en afbouw. Indien dit niet toereikend is, is Liever Live gerechtigd om het optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages
 • Indien Liever Live wegens vandalisme van publiek of derden of vanwege een technische storing door niet toereikende technische voorzieningen genoodzaakt is om het optreden (vroegtijdig) te beëindigen, is er geen restitutie van het reeds betaalde factuurbedrag mogelijk
 • Alle schade aan apparatuur en/of eigendommen van Liever Live komen voor rekening van de contractant 1. Deze dienen binnen 10 (tien) dagen na facturering volledig aan Liever Live te worden voldaan. Eventuele reparaties worden afgewerkt door een door Liever Live aangestelde partij
 • Indien de veiligheid van Liever Live niet kan worden gewaarborgd, is deze gerechtigd om het optreden definitief of tijdelijk te stoppen met behoud van de volledige gages

Duur

 • Bij alle optredens wordt een prijs berekend op basis van aaneengesloten uren exclusief de tijd die wordt besteedt aan op- en afbouw. Wanneer de artiesten voor meer uren wordt geboekt dan het desbetreffende pakket aangeeft, zullen deze berekend worden op basis van het totaal aantal uren die de artiesten aanwezig zijn (exclusief op- en afbouwtijd)
 • Liever Live biedt pakketten aan gebaseerd op 4 aansluitende uren muziek en entertainment. Het bijboeken van extra uren kan alleen in overleg met Liever Live en dienen schriftelijk vastgelegd te worden in het contract/bevestiging
 • De duur van het optreden is vastgelegd in het contract/bevestiging. Artiesten zijn nooit verplicht extra uren muziek te verzorgen buiten de contracttijden
 • Extra uren zijn alleen mogelijk in overleg met de artiesten. Wanneer de artiesten akkoord gaan, geldt een vergoeding van €250,- excl. btw per uur. De vergoeding dient op de feestavond zelf contant afgerekend te worden

Pin It on Pinterest

Share This