Privacy Statement Liever Live

Privacy Statement Liever Live

Liever Live, gevestigd aan de Bandoengstraat 6 3531RM Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://lieverlive.nl

Adresgegevens: Bandoengstraat 6 3531RM Utrecht

Telefoonnummers: 06 23 80 17 53 06 27 14 37 23

Bedrijfsgegevens: KvK               63 22 09 03 BTW             NL 8551 43 125 B 01 IBAN             NL07 ABNA 058 68 03 777 VAR (wuo)   0129/187855912/12

Vreni Posthuma is de Functionaris Gegevensbescherming van Liever Live. Zij is te bereiken via feest@lieverlive.nl

Persoonsgegevens

Liever Live verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Doel, termijn & grondslag gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Liever Live verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Liever Live bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dienstverlening & financiële administratie:

Doeleinde : Beheer van opdrachten Gegevens : NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalingsgegevens, KvK nummer, BTW nummer. Grondslag : Uitvoering van overeenkomst / wettelijke verplichting Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde of wettelijk verplicht is

Doeleinde : Facturatie Gegevens : NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalingsgegevens, KvK nummer, BTW nummer Grondslag : Uitvoering van overeenkomst / wettelijke verplichting Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde of wettelijk verplicht is

Doeleinde : Verlenen van een dienst zelf Gegevens : NAW-gegevens, Email gegevens, Telefoonnummer, en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag : Uitvoering van overeenkomst Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doel

Doeleinde : Afhandelen Klachten Gegevens : NAW-gegevens, Emailadres, Telefoonnummer, en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Grondslag : Uitvoering van overeenkomst Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doel

Website

Doeleinde : aanvraag offerte, contactformulier, reviews en beeldmateriaal Gegevens : Naam, e-mailadres, inhoud van het bericht Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst/ profilering Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde

Google Analytics

Liever Live maakt gebruik van google analytics en google adwords

Cookie: Google Analytics Grondslag: Analytische cookie die websitebezoek meet/ profilering Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google adwords Grondslag: Analytische cookie die websitebezoek meet/ profilering Bewaartermijn: 2 jaar

Social Media & Portals

Doeleinde : profilering Gegevens : beeldmateriaal & naam Grondslag : profilering Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Delen van persoonsgegevens met derden

Liever Live verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Liever Live en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar feest@lieverlive.nl.

Liever Live wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Liever Live neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via feest@lieverlive.nl.